December 16, 2016

UPTD mempunyai tugas pokok membina dan mengendalikan sebagian urusan Dinas Pendidikan di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas UPTD mempunyai fungsi:

  1. Pembinaan dan pengurusan kegiatan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan di kecamatan.
  2. Pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di kecamatan.
  3. Pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah di kecamatan.
  4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas